Đặt lịch hoàng long


NGHIÊM ĐÌNH PHÀN

Phó giáo sư Tiến sĩ

Chuyên khoa ngoại

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

Bác sĩ

Chuyên khoa II - nội tiêu hóa

ĐÀO VĂN LONG

Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ

Nội tiêu hóa - gan mật

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Bác sĩ Chuyên khoa II

Thầy thuốc ưu tú.